Tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết bao gồm các chi phí nào ?

Sẽ có những quy định riêng đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và việc xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì tùy thuộc vào từng trường hợp.